Oppdragsbetingelser

 

1.      Oppdraget

Nedenfor følger en kortfattet redegjørelse for de regler som gjelder i forholdet mellom Dem som klient, og oss som advokat. I forbindelse med oppdraget kan det i tillegg til vårt timehonorar, påløpe utgifter som De vil være ansvarlig for. Dette kan være utlegg til Foretaksregisteret, rettsgebyr, gebyr ifm. forliksklage, eller lignende. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.   

2.      Oppdragets varighet

Det er vanskelig å si noe om oppdragets varighet da dette er avhengig av hvilke opplysninger som kommer frem under arbeidet med saken / motpartens forhold. Vi vil holde Dem løpende informert om sakens fremdrift. Når det er grunnlag for det vil vi opplyse om hva som kan antas som avslutningstidspunkt.   

3.      Beregning av salær

Salæret beregnes etter en kombinasjon av medgått tid og sakens kompleksitet. Oppdraget anses å løpe fra det tidspunkt begge parter er enige om at vi har påtatt oss oppdraget, og beregning av salær vil bli foretatt fra dette tidspunkt. Som utgangspunkt beregnes en timepris på mellom kr. 1.450 og kr. 2.500 med tillegg av merverdiavgift. Salæret vil bli avregnet (a konto) månedlig/kvartalsvis og med en sluttfaktura når oppdraget er avsluttet, dersom annen avregning ikke er avtalt særskilt. Med hver faktura vil De få tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden.  Utlegg som De skal dekke, skal være særskilt avtalt. Dette gjelder ikke dersom de er en integrert del av oppdraget som nevnt ovenfor i pkt. 1. Utlegg vil bli fakturert sammen med vårt arbeid, eller separat dersom størrelsen på utlegget tilsier det. Vår faktura forfaller til betaling 10 dager etter fakturaens dato. Etter forfall beregnes lovens morarente. Det er mer og mer vanlig at vi ber om å få innbetalt et forskudd. Forskuddet vil i så fall bli satt inn på klientbankkonto og vil bli hevet av oss etter hvert som salær blir avregnet ved faktura til Dem.   

4.      Sakens utfall / saksomkostninger / rettsgebyr

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås. Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar. Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevet/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende.  

5.       Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. De har også anledning til å klage hvis De er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene. 

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt  klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.  Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oslo krets som førsteinstans. Beslutning fra Disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.  Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: www.jus.no under Råd og rettshjelp.   

6.      Ansvarsforsikring

Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten. Dersom De etter å ha gjennomgått disse oppdragsbetingelsene finner at De ønsker å trekke tilbake oppdraget, for eksempel fordi det blir for dyrt, må De gi umiddelbar beskjed til oss om det.